Miten voit valittaa etnisestä profiloinnista?

[In English]

Suomessa on viisi virallista mekanismia, joiden kautta voi valittaa etnisestä profiloinnista. Voit käyttää vain yhtä kerralla (et siis voi valittaa samasta tapauksesta useampaan elimeen samanaikaisesti). Kaikki valitusmekanismit ovat sekä Suomen kansalaisten että ulkomaalaisten käytettävissä.

Tässä on listattu eri valitustavat sekä niiden erot.

1. Kantelu yhdenvertaisuusvaltuutetulle

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi selvittää tapahtunutta viranomaiselta, esimerkiksi poliisilta, jos viranomaisten epäillään toimineen syrjivästi. Yleensä viranomaiset vastaavat olleensa syrjimättä, ja tapaus suljetaan. Vaikka tämä voi tuntua turhauttavalta, pitkällä tähtäimellä etnisestä profiloinnista raportoimisella voi olla merkitystä, koska toistuvat kantelut tuovat ilmiön esille. Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi myös neuvoa hakemuksessa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan, joka on voimakkaampi elin.

Et tarvitse lakimiestä etkä lakiasiantuntemusta kantelun tekemiseen.  

Tarkemmat ohjeet kantelun tekemisestä ja lisätiedot: www.syrjinta.fi

2. Hakemus yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan

Lautakunta voi tutkia sitä, onko viranomainen, esimerkiksi poliisi, rikkonut toiminnassaan yhdenvertaisuuslakia, jonka mukaan ihmisiä ei yleensä saa kohdella erilaisella tavalla kuin muita esimerkiksi alkuperän, kansalaisuuden, kielen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Henkilöön liittyvä syy on esimerkiksi ulkonäkö. Lautakunta voi tutkia myös tapauksia, jotka käsittelevät yksityisen yrityksen toimintaa, esimerkiksi vartijoita.

Lautakunta on ainoa valituselin, joka voi antaa kieltopäätöksen, jossa kielletään jatkamasta tai uusimasta syrjintää. Lautakunta voi asettaa uhkasakon ja tuomita sen maksettavaksi, jos syrjintä jatkuu. Lautakunta ei voi kuitenkaan määrätä hyvitystä tai muuta korvausta maksettavaksi syrjintää kokeneelle henkilölle.

Tarvitset joko lakimiehen tai yhdenvertaisuusvaltuutetun apua hakemuksen jättämiseen lautakuntaan.

Tarkat tiedot lautakunnasta ja hakemusohjeet: www.yvtltk.fi

3. Rikosilmoitus poliisille

On rikos asettaa virkatoiminnassa joku ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan esimerkiksi rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen tai perimän mukaan. Rangaistus syrjinnästä on sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.

Jos poliisi pysäyttää sinut (ainoastaan tai ratkaisevasti) näiden ominaisuuksien vuoksi, kyse saattaa olla laittomasta syrjinnästä. Poliisin tekemiksi epäillyistä rikoksista pitää tehdä rikosilmoitus poliisille, mutta ne käsittele valtakunnansyyttäjänvirasto.

Tarvitset kuitenkin pitäviä todisteita siitä, että syy kohtelullesi on etnisyytesi, ihonvärisi, puhumasi kieli tai muu henkilökohtainen ominaisuus.  

Paljon julkisuutta saaneessa tapauksessa kesällä 2016 mustan suomalaisräppäri Mustan Barbaarin eli James Nikanderin äiti ja sisko päätyivät ulkomaalaisvalvonnan kohteiksi. He tekivät kohtelustaan rikosilmoituksen. Syyttäjä päätti olla nostamatta aiheessa syytteitä virkavelvollisuuden rikkomisesta ja totesi, että poliisilla oli laillinen peruste pysäyttää naiset ja pyytää heiltä henkilöpapereita. Syyttäjä ei selvittänyt, olisiko tapauksessa ollut kyse syrjinnästä. Pysäytetyt-hanke selvittää tapausta syyttäjän perustelun ymmärtämiseksi.

Et tarvitse lakimiestä tai lakiasiantuntemusta rikosilmoituksen tekemiseen.

Ohjeet rikosilmoituksen tekemiseen: www.poliisi.fi/rikokset/rikosilmoitus

4. Hallintokantelu oikeuskanslerille tai oikeusasiamiehelle

Valtioneuvoston oikeuskansleria ja eduskunnan oikeusasiamiestä kutsutaan yhdessä ylimmiksi laillisuusvalvojiksi. Ylimmille laillisuusvalvojille voi kannella, jos virkamies, esimerkiksi poliisi, on toiminut virheellisesti. Ylimmät laillisuusvalvojat käsittelevät kantelut samalla tavalla. Yhdestä tapauksesta voi kannella vain jommalle kummalle, oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille.

Et tarvitse lakimiestä tai lakiasiantuntemusta kantelun tekemiseen.

Tarkat tiedot kantelusta oikeusasiamiehelle: www.oikeusasiamies.fi ja oikeuskanslerille: www.okv.fi

5. Hallintokantelu poliisille

Hallintokantelun poliisista voi tehdä, jos epäilee poliisin toimineen virheellisesti työssään. Hallintokantelun ratkaistaan poliisiorganisaation sisällä, ei itsenäisesti. Sen mahdolliset seuraamukset ovat kevyempiä kuin muissa valitustavoissa.

Et tarvitse lakimiestä tai lakiasiantuntemusta kantelun tekemiseen.

Lisää tietoa hallintokantelun tekemisestä poliisille: www.poliisi.fi/asiakaspalvelu/poliisin_toiminnasta_kanteleminen